Algemene voorwaarden

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12/07/2017

1. Toepasselijkheid

Door uw bezoek aan GFT.be (hierna genoemd : Wij of deze website) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. GFT.be kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze website bevinden.

2. Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt echter op risico van de bezoeker. GFT.be geeft geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of de accuraatheid van de informatie op deze website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. GFT.be is ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. GFT.be is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving deze website aan te passen. Een oponthoud of onbeschikbaarheid of een vertraagde werking van onze website kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere al dan niet financiële compensatie.

3. De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om deze website voor privédoeleinden te gebruiken. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

 1. Op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de auteurs die werken op onze website plaatsen;
 2. Geen daden stellen die het gebruik hinderen voor andere bezoekers op (delen van) deze website;
 3. Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via (delen van) deze website;
 4. Geen virussen of andere malware verspreiden;
 5. Geen adblockers gebruiken of installeren, die tot gevolg hebben dat op enige wijze reclame-uitingen of content geweerd wordt op (delen van) deze website. U gaat ermee akkoord dat GFT.be het recht heeft om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden en welke hun werking kunnen verstoren.
 6. De beveiliging van (delen van) deze website niet ontwijken of hinderen;
 7. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);
 8. Voor (delen van) de website waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels bij het plaatsen van artikelen en/of reacties” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang  tot onze website te weigeren.

4. Links naar andere websites

Onze website bevat meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat GFT.be deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft GFT.be enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. GFT.be kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De op onze website verstrekte informatie en geleverde diensten, en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan GFT.be of waarop zij een licentie heeft. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van GFT.be.

Wenst u artikels op uw website te plaatsen dan kan dit aan de hand van de door ons aangeleverde artikel feeds ( https://gft.be/feed/) . De in onze artikel feeds beschikbare data mag in dat geval op geen enkele wijze worden gewijzigd & een verwijzing (backlink) naar het oorspronkelijke artikel dient zichtbaar te worden aangebracht.

6. Registreren

Door u te registreren gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

 • correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Het paswoord dat u kiest en waarmee u zich registreert is persoonlijk, en u geeft dit niet door aan derden.

GFT.be behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

7. Gedragsregels bij  het plaatsen van artikelen en/of reacties

U mag de persoonsgegevens van andere bezoekers aan deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

U geeft aan GFT.be toestemming om de informatie die u online zet op onze website te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen, en aan te passen, en dit op alle media van GFT.be. Met “informatie” wordt bedoeld alle teksten, reacties, foto’s, filmpjes, muziek en geluidsfragmenten. Als deze informatie aan derden toebehoort, zorgt u voor hun voorafgaande schriftelijke toestemming tot publicatie. U vrijwaart GFT.be voor mogelijke claims van derden m.b.t. hun auteursrechtelijke of andere rechten op deze informatie.

Indien u meent dat bepaalde informatie op onze website een inbreuk vormt op de wet kan u dit melden. Wij onderzoeken elke kritiek of klacht die u uit, en nemen zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

U bent verantwoordelijk voor artikelen alsook de reacties die u online zet; dit geldt zowel voor teksten, foto’s, muziek als audiovisueel materiaal. De publicatie van uw artikel en/of reactie impliceert niet dat wij deze mening ook delen of ondersteunen. Artikelen en/of reacties die beantwoorden aan volgende kenmerken zijn niet toegestaan, en zullen  zonder kennisgeving worden verwijderd. GFT.be kan daarnaast op elk ogenblik een einde maken aan uw registratie indien u deze gedragsregels herhaaldelijk niet eerbiedigt.

 • Stalking, lasterlijke inhoud, scheldpartijen, grove beledigingen of bedreigende inhoud;
 • Inhoud waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.
 • Inhoud die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;
 • Inhoud strijdig met de openbare orde en de goede zeden;
 • Inhoud die een vorm van reclame uitmaken;
 • Inbreuken op intellectuele rechten van de uitgever of anderen;
 • Links naar andere websites;
 • Hacken of poging tot hacken van onze website; spamming;

8. Online transacties

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege GFT.be dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten is. GFT.be is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web. De correspondentie en de gebeurlijke commerciële akkoorden tussen twee bezoekers aan een van onze website (vb. aanbieder en afnemer) ontstaan naar aanleiding van de door GFT.be geleverde diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van alle voorwaarden en waarborgen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide bezoekers. GFT.be is in dit kader een derde, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten